Close

Block List

List of Blocks of the District
SL.No. Name
1 Aska
2 Beguniapada
3 Bellaguntha
4 Bhanjanagar
5 Buguda
6 Chhatrapur
7 Chikiti
8 Dharakote
9 Digapahandi
10 Ganjam
11 Hinjilicut
12 Jagannathprasad
13 Kabisurya Nagar
14 Khalikote
15 Kukudakhandi
16 Patrapur
17 Polsara
18 Purusottampur
19 Rangeilunda
20 Sankhemundi
21 Seragad
22 Surada