ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଂଡର କଲ ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ

ଟେଂଡର କଲ ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଂଡର କଲ ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଟେଂଡର କଲ ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ
29/10/2018 12/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)