ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୮୦୯, ତା- ୧.୧୨.୨୦୧୮

ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୮୦୯, ତା- ୧.୧୨.୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୮୦୯, ତା- ୧.୧୨.୨୦୧୮

ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବ୍ରେଲ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨୮୦୯, ତା- ୧.୧୨.୨୦୧୮

01/12/2018 14/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (339 KB)