Close

Gayatridutta Nayak

Gayatridutta Nayak

Block Office, Sanakhemundi

Email : ori-sanakhemundi[at]nic[dot]in
Designation : BDO, Sanakhemundi
Phone : 9439539592